TripAdvisor Traveler's Choice

Adriatic Sunset d.o.o. zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych klientów, poprzez zbieranie tylko niezbędnych, podstawowych informacji o klientach/użytkownikach, które są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań; informuje klientów o sposobie wykorzystania zebranych danych, regularnie daje klientom wybór w zakresie wykorzystania ich danych, w tym możliwość decydowania o usunięciu ich nazwiska z list wykorzystywanych w kampaniach marketingowych. Wszystkie dane użytkowników są ściśle przechowywane i są dostępne tylko dla pracowników, którym są potrzebne te dane do wykonywania swojej pracy. Wszyscy pracownicy Adriatic Sunset d.o.o. oraz partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad ochrony prywatności.

Niniejszym oświadczeniem zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników, klientów i odwiedzających naszą stronę internetową oraz bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem strony internetowej.

WARUNKI KORZYSTANIA

Warunki korzystania ze strony www.camprehut.com

Dostęp do tej strony i zawartych w niej informacji podlega niniejszym warunkom. Jakiekolwiek korzystanie z tych stron po załadowaniu strony głównej jest uważane za zgodę na następujące warunki prawne:

  • Niniejszym akceptujesz i podporządkowujesz się prawu chorwackiemu jako mającemu zastosowanie wyłącznie do interpretacji, stosowania i skutków prawnych wszystkich zezwoleń, wyłączeń i warunków korzystania z tej strony. Sądy chorwackie mają wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi roszczeniami i sporami wynikającymi z lub w związku z korzystaniem z danych stron. Adriatic Sunset d.o.o. nie gwarantuje, że materiały zawarte na tej stronie są odpowiednie lub dostępne dla użytkowników w określonych lokalizacjach, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do nich dla odwiedzających tę stronę. W każdym razie uważa się, że dostęp do tej strony internetowej odbywa się zawsze w sposób arbitralny, tj. za zgodą przedstawiciela prawnego (opiekuna) w razie potrzeby oraz przez osobę, której dane są powiązane z konkretnym adresem IP.
  • Cała zawartość tej strony jest chroniona prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zgodnie z pozytywnymi regulacjami prawnymi, które istnieją na rzecz Adriatic Sunset d.o.o. lub jej podmiotów stowarzyszonych lub które są przypisane w sposób arbitralny.
  • Wszystkie informacje dostępne na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być wykorzystywane bezprawnie do celów komercyjnych lub przekazywane osobom trzecim. Informacje o niektórych produktach i usługach na tej stronie podlegają pewnym ograniczeniom.
  • Informacje publikowane przez Adriatic Sunset d.o.o. na tej stronie są uważane za dokładne i wiarygodne w momencie ich umieszczenia. Adriatic Sunset d.o.o. ostrzega jednak, że istnieje możliwość odchylenia od dokładności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek danych przechowywanych na tej stronie w czasie, gdy użytkownik uzyskuje do nich dostęp. Informacje dostępne na stronie nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowania ważnych decyzji osobistych lub biznesowych. Wyrażasz zgodę na to, że Adriatic Sunset d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niespełnienie jakichkolwiek oczekiwań. Adriatic Sunset d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, niematerialne lub materialne szkody, jakiekolwiek straty lub koszty poniesione w wyniku korzystania lub niemożliwości wykorzystania jakichkolwiek informacji dostępnych na tej stronie.
  • Adriatic Sunset d.o.o. może w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, aktualizować lub zmieniać wszelkie informacje przechowywane na tej stronie.
  • Odwiedzający muszą mieć świadomość, że wysyłanie prywatnych wiadomości e-mail online może być niebezpieczne i podlegać nieautoryzowanemu dostępowi ze strony osób trzecich lub błędom w dostarczaniu. Adriatic Sunset d.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prywatność wiadomości, zachowując jednocześnie prawo do powielania, wykorzystywania, dysponowania i rozpowszechniania ich wśród osób trzecich bez ograniczeń, ale może swobodnie wykorzystywać pomysły, projekty, doświadczenie lub inne formy zawartej wiedzy w takich wiadomościach w dowolnym celu bez żadnych środków zaradczych.

Reprodukcja, powielanie lub rozpowszechnianie projektu lub tła strony internetowej www.camprehut.com, poszczególnych elementów strony internetowej, projektu logo Adriatic Sunset d.o.o. i znaków towarowych lub jakichkolwiek innych treści graficznych, słownych lub figuratywnych publikowanych na tej stronie jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Adriatic Sunset d.o.o.

Zasady ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies są przedstawione w specjalnych dokumentach, które znajdują się na tej stronie.

  Warunki - Wszystko